ရိုဟင္ဂ်ာ ရိုးရာႏို႔ထမင္း

Modú bát bicí moza. Fúdin ná muúsom ót Ruáinga ókkol é modú bát buái yóre há. Ar bou, zí ókkol óre modú bát lói, hándi hábai tou zaa. Modú bát hoó dé nasta íin Ruáinga koum baade ar honó koum e banai no zané. Cúde Ruáinga koumi, nasta ókkol ór bútottu, ek dhoilla barík nasta. Modú bát banai yóre no bese. Arzu gorí, gór ót mazé banai yóre, háa fore. Ek gór ót banai lé, egena gucthí ókkol ólla yó, defeçá. Modú bát gura, burá beggún é há ar fosón goré dé nasta.

Modú bát fúdin ná banai hái bélla, zór ór muúsom ót zalasoil háñri yoré raká fore. Zalasoil oré guri gorí, faní di baade, fainná fainná gorá fore. É zalasoil or fainná guri íin ót, binibát, gorur dut, siní arde nun dhála fore, ziín zedún zedún diya fore, édun édun. Baade háñtaró (17), añçáro (18) góndha foijjonto mozaddi buái raká fore. Zodi aijja házinná banai lé, ayér dé hailla duñíjja foijjonto, mozaddi buái rakí lé, modú bát boni zaibói. Baade fialat mazé loi, naijjol di, hái faribá.